4. Competencias básicas a traballar

A partir dos obxectivos xerais sobre os que se articula a competencia básica TICs:


• Acadar as capacidades para desenvolverse individualmente e socialmente na sociedade da información.

• Explotar o potencial das TICs en todas as áreas e ámbitos do ensino e a aprendizaxe.

• Utilizar as TICs para dar soporte a obxectivos educativos xenerais, como agora o desenvolver actitudes positivas para a aprendizaxe, mellorar a presentación dos traballos, as actitudes inquisitivas de busca e de resolución de problemas, de aprender colaborativamente e traballar en equipo.

• Aproveitar os novos contornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaxe.